بباران ابرهایت را بباران!

 

بباران! بباران ابرهایت را

بگذار تا ترنم سفید دانه های برفت در نسیمی روح بخش

ترانه بارش از سر کنند.

بباران! بباران تا دوردست پهنه کوهسار،

تا فراز قله های سربه فلک کشیده البرز

بباران ابرهایت را ! بباران!

 

غزال حشمت منش


/ 0 نظر / 29 بازدید