خدایا سپاسگزارم

 

خدایا سپاسگزارم از اینکه زنده هستم آرامش دارم دوستان خوبی دارم و شرایطی فراهم شده که آنگونه که میخواهم زندگی کنم و شرمسار از اینکه گاهی ناسپاس بوده ام...

/ 2 نظر / 28 بازدید
اکرم

خیلی جالب بود. همیشه در اوج و پایدار باشی[ماچ]